top of page

Algemene Voorwaarden

Definitie

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder “het instituut” verstaan: Het Nederland-Rusland Instituut, gevestigd te Pletterijstraat 59, 2515 AV Den Haag.

Artikel 1 –Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

1.1 Aanbiedingen en prijsopgaven van het instituut zijn vrijblijvend.

1.2 Indien het instituut er aan twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diensbetalingsverplichtingen na te komen, is het instituut gerechtigd, alvorens aan te vangen met uitvoering van de opdracht, van de opdrachtgever een afdoende vooruitbetaling te verlangen.

1.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft het instituut het recht een opdracht (mede) door derden te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van het instituut voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 2 –Leveringsbepalingen

2.1 Indien het instituut constateert of verwacht dat tijdige levering niet mogelijk is, zal zij de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.

2.2 De levering wordt geacht te hebben plaats gehad op het tijdstip van verzending. Als tijdstip van verzending geldt het moment van terpostbezorging, afgifte aan de koerier of, bij elektronische verzending (fax, e-mail, modem, ftp, enz.), het moment waarop het mediumde verzending heeft voltooid.

Artikel 3 –Aansprakelijkheid en vrijwaring

3.1 Het instituut is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst.

3.2 De aansprakelijkheid van het instituut is beperkt tot de factuurwaarde, exclusief BTW, van het reeds gefactureerde en/of geleverde deel van de desbetreffende opdracht.

3.3 Het instituut is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Het instituut is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door het instituut geleverde bestanden of informatiedragers.

3.4 De opdrachtgever vrijwaart het instituut tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde.

 

3.5 De opdrachtgever vrijwaart het instituut tevens tegen alle aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms , octrooi-, en/of auteursrechten in verband met de uitvoeringvan de overeenkomst.

 

Artikel 4–Uitvoering en geheimhouding

4.1 Het instituut is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met de nodige deskundigheid uit te voeren, rekening houdend met het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.

 

4.2 Het instituut zal de door opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen voor zover dit mogelijk is in verband met de uitvoering van de opdracht. Het instituut zal zijn vertalers die de opdracht geheel of gedeeltelijk uitvoeren tot geheimhouding verplichten. Het instituut is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze vertalers indien het instituut aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

 

4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft het instituut het recht een opdracht (mede) door derden te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van het instituut voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Het instituut zal bedoelde derde(n) tot geheimhouding verplichten. Het instituut is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze derden indien het instituut aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

 

Artikel5–Reclames en geschillen

5.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tien werkdagenna levering, schriftelijk aan het instituut kenbaar te maken. Het uiten vaneen klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

 

5.2 Indien de opdrachtgever de juistheid van bepaalde vertaaloplossingen in twijfel trekt en het instituut om commentaar vraagt en indien het instituut vervolgens aannemelijk kan maken dat de geleverde vertalingen niet onjuist zijn, is het instituut gerechtigd de in verband daarmee gewerkte extra uren en overige gemaakte kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

5.3 Indien de opdrachtgever na verloop van de in lid 5.1 genoemde termijn geen klachten heeft geuit, wordt de opdrachtgever geacht de geleverde vertalingen volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien het instituut dat om moverende redenen wenselijk acht. Wijziging door het instituut van enig gedeelte van de vertaalde of bewerktetekst op verzoek van de opdrachtgever impliceert niet dat het instituut erkent dat er een ondeugdelijke prestatie is geleverd.

 

5.4 Indien de klacht gegrond is, is het instituut gerechtigd de geleverde vertaling binnen een redelijke termijn te verbeteren of te vervangen; indien het instituut redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan het een reductie op de overeengekomen prijs verlenen.

 

5.5 Het recht van de opdrachtgever om reclames in te dienen vervalt indien de opdrachtgever het gedeelte van de vertaling waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken, ongeacht of hij de vertaling vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

 

Artikel 6–Toepasselijk recht

6.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en het instituut is Nederlands recht van toepassing.

6.2 Alle geschillen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van het instituut.

6.3 Bij versies van deze algemene voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands prevaleert de Nederlandse tekst.

bottom of page